Statūti

Biedrības “Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija” statūti:

  1. Biedrības nosaukums ir “Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība). Biedrības abreviācija: SIFFA.
   Biedrības oficiālais nosaukums angļu valodā: “Association of International Research-based Pharmaceutical Manufacturers”.
   Biedrības logotips:
   Siffa Color Fin Sm
  2. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura.
  3. Biedrība neatbild par biedra saistībām. Biedrs neatbild par biedrības saistībām.
  4. Biedrībai ir atsevišķa manta un naudas līdzekļi Latvijas Republikas un/vai ārvalstu valūtās, kas glabājas Latvijas un/vai ārzemju bankās.
  5. Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.
  6. Biedrībai ir sava bilance, veidlapas un logotips.
  1. Biedrības mērķis ir veicināt farmaceitisko firmu pārstāvniecību darbību Latvijā, veicināt un atbalstīt farmaceitisko preču organizētā tirgus attīstību, ka arī uzlabot veselības aprūpes kvalitāti, paaugstināt izglītības uz zināšanu līmeni Latvijas Republikas ārstu, farmaceitu un iedzīvotāju vidū. Šajā nolūkā Biedrība:
   1. pārstāv savu biedru intereses attiecībās ar valsts, pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām, citām juridiskām un fiziskām personām;
   2. informē Latvijas iedzīvotājus par aktualitātēm un jaunumiem farmaceitiskās produkcijas ražošanā;
   3. sniedz informāciju un rekomendācijas par jautājumiem, kas saistīti ar farmaceitisko produkciju, tās ražošanu, izplatīšanu un lietošanu, kā arī farmaceitisko produktu ražošanas kompāniju darbību;
   4. rūpējas par savu biedru profesionālo sagatavotību, izplata informāciju biedru vidū;
   5. veicina, organizē un izpilda zinātniskos pētījumus savās nozarēs, sadarbojas ar atbilstošiem zinātniskiem institūtiem, speciālistiem;
   6. organizē savu biedru juridisko aizsardzību;
   7. iesaistās starptautisko organizāciju darbībā;
   8. veicina savu biedru savstarpējos kontaktus, kā arī ar kolēģiem citās valstīs;
   9. veido datu bāzes, pielietojot visas pieejamās tehnoloģijas un tehniskās iespējas;
   10. veicina organizēta zāļu tirgus aizsardzību;
   11. veic jebkuru citu darbību, kas saistīta ar farmāciju un farmaceitisko preču tirgu un nav aizliegta ar likumu;
   12. veicina dažādu profesiju, specialitāšu un nozaru pārstāvju sadarbību kopīga mērķa un uzdevumu veikšanai. Biedrībai papilddarbības veidā veic saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veic citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus.
 1. 3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

  1. Biedrībā var iestāties jebkura, Latvijā reģistrēta, rīcībspējīga fiziska persona, juridiska persona un/vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas Latvijā pārstāv ārvalstu farmaceitisko firmu, kas nodarbojas ar jaunu ķīmisku vienību un farmaceitisku komponentu atklāšanu, attīstīšanu un ražošanu vai tikai ražo medicīniskas un farmaceitiskas izejvielas un produktus un savā darbībā ievēro intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesības, ko nosaka Latvijas un starptautiskie tiesību akti, un Labas ražošanas prakses (GMP) prasības, atzīst šos statūtus, atbalsta un sekmē Biedrības darbību.
  2. Lai kļūtu par Biedrības biedru, nepieciešams iesniegt noteiktas formas rakstisku pieteikumu, iesniegt dokumentus, kas pierāda kandidāta tiesības iestāties Biedrībā (dokumentu sarakstu apstiprina biedru sapulce), iemaksāt iestāšanās naudu, kuras apmēru nosaka biedru sapulce. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde.
  3.  Ja Biedrības biedra pārejas vai apvienošanās gadījumā izpildās sekojošie priekšnoteikumi – pilnībā tiek pārņemtas biedra tiesības un pienākumi, komersants atbilst punkta 4.1.nosacījumiem un komersants izsaka vēlmi turpināt darbību Biedrībā līdzšinējā biedra vietā – Biedrībai tiek iesniegts brīvas formas iesniegums, norādot tiesību un pienākumu pārņemšanas faktu un juridisko pamatojumu, rekvizītus un kontaktpersonas kontaktinformāciju.
  4. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
  5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
  6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei. Biedram ir jānokārto savas saistības ar Biedrību par laika periodu līdz valdes lēmumam, ieskaitot arī biedra nauda nomaksu.
  7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
   1. biedrs vairāk nekā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
   2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus;
   3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
   4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
   5. biedrs izdara morālu vai ētisku pārkāpumu, kas skar pārējo biedru intereses un tiesības;
   6. biedra rīcība nesaskan ar šiem statūtiem un profesionālas ētikas principiem vai biedrs citādi ar savu darbību diskreditē Biedrību.
    Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram ne mazāk kā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
  1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
   1. piedalīties biedru sapulcē, atklātajās valdes sēdēs un citos Biedrības organizētajās pārvaldes un citās sanāksmēs;
   2. balsot biedru sapulcē;
   3. tikt ievēlētiem valdē, par revidentu un par Zāļu reklamēšanas ētikas komisijas locekli;
   4. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
   5. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
   6. vērsties Biedrībā pēc palīdzības vai padoma, saņemt informāciju no Biedrības, izteikt savu viedokli par Biedrības ietvaros apspriežamajiem jautājumiem,
   7. izmantot Biedrības materiālo bāzi, informāciju un pakalpojumu iespējas,
   8. statūtos paredzētā kārtībā pieprasīt Biedrības biedru sapulces, vai valdes sēdes sasaukšanu ar savu izvirzīto darba kārtību.
  2. Biedrības biedru pienākumi:
   1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
   2. regulāri maksāt biedra naudu,
   3. piedalīties biedru sapulču darbā un institūcijās, kurās tie ir ievēlēti, lai pārstāvētu Biedrību un aizstāvētu tās intereses;
   4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
   5. neizpaust atsevišķu biedru uzņēmumu un Biedrības komercnoslēpumus, dokumentus un lēmumus ar slepenu raksturu, ja tie ir par tādiem atzīti, respektējot trešo personu intereses, un kas kļuvuši zināmi, īstenojot savas tiesības;
   6. neuzsākt neko tādu, kas ir pretrunā ar Biedrības interesēm, neapkaunot tās vārdu un prestižu. Biedri nav tiesīgi paust viedokļus Biedrības vārdā vai parakstīt jebkurus dokumentus Biedrības vārdā, ja par to nav pieņemts valdes vai biedru sapulces lēmums. Ar atsevišķu valdes vai biedru sapulces lēmumu biedriem ir tiesības parakstīt Biedrības dokumentus un publiski izplatīt Valdes vai biedru sapulces atļautu informāciju Biedrības vārdā.
  1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
  2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai attālināti.
  3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
  4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
  5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram elektronisku uzaicinājumu
  6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
  7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
  8. Katram biedram ir viena balss. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
  9. Biedru sapulces ekskluzīvās kompetences:
   1. apstiprina statūtus, izdara grozījumus tajos;
   2. ievēl un atlaiž Biedrības valdi;
   3. ievēl un atlaiž revidentu;
   4. ievēl un atlaiž Zāļu reklamēšanas ētikas komisijas locekļus;
   5. izskata un apstiprina Biedrības darbības gada plānu;
   6. izskata un apstiprina valdes ziņojumu par gada darbību;
   7. apstiprina un groza valdei un revidentam paredzētās instrukcijas un nolikumus;
   8. nosaka iestāšanas un biedra naudas apmērus;
   9. izskata priekšlikumus, kas saistīti ar valdes un revidenta darbību;
   10. lemj par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
   11.  apstiprina Biedrības zīmogu, simboliku un atribūtiku
  10. Biedru sapulce var izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas ir saistīts ar Biedrības darbību.
  11. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Biedru sapulces apstiprina protokolistu un biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.
  12. Biedru sapulces notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kārtību nepieņem biedru sapulce.
  1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem un tiem ir saistoši šie statūti.
  2. Biedrības valdi uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem ievēl biedru sapulce. Valdes locekļiem jābūt rīcībspējīgām fiziskajām personām.
  3. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.
  4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
  5. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
  6. Valdes loceklis zaudē savu statusu, ja:
   1. biedrs, kuru pārstāv valdes loceklis, izstājas no Biedrības;
   2. biedrs, kuru pārstāv valdes loceklis, atsauc savu pilnvarojumu vai izbeidzas tiesiskās attiecības, kas pastāvējušas starp Biedrības biedru un attiecīgo valdes locekli;
   3. valdes loceklis atsakās no valdes locekļa pienākumu pildīšanas.
  7. Ja valdes loceklis zaudē statusu, tiek sasaukta biedru sapulce.
  8. Valde:
   1. ievēl valdes priekšsēdētāju un apstiprina Zāļu reklamēšanas ētikas komisijas priekšsēdētāju;
   2. ja revidents vai Zāļu reklamēšanas ētikas komisijas loceklis zaudējis savu statusu atbilstoši 8.4. un 9.4.punktiem, līdz nākamajai biedru sapulcei apstiprina jaunu revidentu vai Zāļu reklamēšanas ētikas komisijas locekli;
   3. sagatavo statūtu grozījumus un izmaiņu projektus;
   4. izstrādā un iesniedz biedru sapulces izskatīšanai un apstiprināšanai Biedrības darbības virzienus, projektus, to finansēšanas kārtību, un ir atbildīga par biedru sapulces apstiprinātā Biedrības gada plāna īstenošanu;
   5. izstrādā un iesniedz sapulces izskatīšanai un apstiprināšanai nolikumus un instrukcijas, kas regulē valdes un revidenta darbību;
   6. rīkojas ar Biedrības kustāmo un nekustāmo īpašumu biedru sapulces noteiktajos ietvaros, iegūst un atsavina īpašumu;
   7. lemj par personu nodarbināšanu Biedrības darbā, nosaka viņu pienākumu un atlīdzības (atalgojuma) apjomu;
   8. uzņem Biedrības biedrus;
   9. lemj par Biedrības direktora, darbinieku un Zāļu reklamēšanas ētikas komisijas priekšsēdētāja nepieciešamību, atalgojumu un darba uzdevumiem, kā arī direktora tiesībām rīkoties ar Biedrības mantu un naudas līdzekļiem;
   10. izlemj citus Biedrības darbības jautājumus, kuri šajos statūtos nav attiecināti uz biedru sapulces ekskluzīvo kompetenci.
  9. Valde ir tiesīga lemt:
   1. ja tās sēdē piedalās ne mazāk puse tās locekļu;
   2. valde ir tiesīga sanākt attālināti, izmantojot fiksētos un mobilos pakalpojumus;
   3. valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, visiem valdes locekļiem elektroniski apstiprinot lēmuma pieņemšanu;
   4. lēmumi tiek pieņemti ar valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsojumi valdes sēdēs notiek atklāti, taču pēc vienkāršā vairākuma klātesošo valdes locekļu pieprasījuma balsojums jāizdara aizklāti;
   5. valdes sēdes protokolē viens no valdes locekļiem vai tā nozīmēta persona. Protokolu paraksta valdes priekšsēdētājs un protokolists;
   6. valdes sēdes protokoli tiek publicēti Biedrības tīmekļa vietnes iekštīklā un pieejami visiem biedriem.
  10. Valdes sēdes notiek ne retāk kā 6 reizes gadā un tās sanākšanas laiku, veidu un vietu nosaka valde, vai valdes priekšsēdētājs. Valdes sēdes vada valdes priekšsēdētājs vai tā nozīmēts valdes loceklis.
  11. Valdei ir tiesības sasaukt atklāto valdes sēdi, kurā ir tiesības piedalīties visiem Biedrības biedriem. Par atklāto valdes sēdi ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā elektroniski paziņo Biedrības biedriem.
  12. Pēc valdes priekšsēdētāja, trešdaļas valdes locekļu, revidenta vai desmitās daļas Biedrības biedru ierosinājuma var sasaukt ārkārtas valdes sēdi ar ierosinātāju izvirzīto darba kārtību.
  13. Starp biedru sapulcēm valdei ir tiesības nodot Biedrības biedriem izlemšanai jautājumus, kas nav biedru sapulces ekskluzīvā kompetencē, taču ir būtiski nozarei kopumā vai Biedrības biedru darbībai. Jautājumi tiek noformulēti un izsūtīti elektroniskā veidā, nosakot priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņu. Ja norādītajā termiņā nav saņemti biedru iebildumi, konkrētais jautājums tiek uzskatīts par saskaņotu.
  14. Valdes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt biedru sapulcē.
  15. Reizi gadā valde sniedz atskaites ziņojumu par savu darbību biedru sapulcei.
  16. Valdes priekšsēdētājs:
   1. veic visai Biedrības sekmīgai darbībai nepieciešamās darbības;
   2. veic Biedrības operatīvās darbības kontroli;
   3. kontrolē biedru sapulces un valdes lēmumu izpildi;
   4. biedru sapulces un valdes lēmumu ietvaros slēdz līgumus, tai skaitā, arī darba līgumus, vienošanās, atver banku kontus, rīkojas ar Biedrības mantu un naudas līdzekļiem, kā arī atbild par budžeta pārskatu sagatavošanu valdes un biedru sapulces sanāksmēm;
   5. savas kompetences robežās izdod rīkojumus, pavēles un instrukcijas Biedrības biedriem, kas tiem ir saistoši;
   6. izskata iesniegumus;
   7. Valdes priekšsēdētājs pēc valdes lēmuma noslēdz līgumu ar direktoru un darbiniekiem;
   8. veic citas biedru sapulces un valdes uzticētās funkcijas;
   9. pilnvaro citus Biedrības biedrus šo funkciju veikšanai.
  17. Ja valdes priekšsēdētāja un/vai valdes locekļa vainas dēļ Biedrībai, tās biedriem, trešajām personām radušies zaudējumi, tie atbild likumdošanā noteiktajā kārtībā.
  18. Direktors:
   1. veic Biedrības operatīvo darbību, organizē un nodrošina biedru sapulces un valdes lēmumu izpildi, sagatavo atskaites par Biedrības darbību;
   2. biedru sapulces un valdes uzdevumā pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī Latvijas, ārzemju un starptautiskajās organizācijās, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās;
   3. valdes uzdevumā organizē un nodrošina biedru sapulces un valdes sēdes sasaukšanu un norisi;
   4. valdes uzdevumā kārto saraksti Biedrības vārdā ar citām institūcijām, organizācijām un atsevišķām personām, ved Biedrības lietvedību;
   5. nav tiesīgs paust viedokļus Biedrības vārdā, ja par to nav pieņemts valdes vai biedru sapulces lēmums.
   6. atbilstoši valdes piešķirto tiesību apjomu, rīkojas ar Biedrības mantu un naudas līdzekļiem;
   7. nodrošina aktuālās informācijas izplatīšanu Biedrības biedriem un 7.8.3. un 7.12. punktos noteikto elektronisko lēmumu pieņemšanu valdes un starp Biedrības biedriem organizēšanu;
   8. direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda valdes priekšsēdētājs vai valdes nozīmēts valdes loceklis, vai izpilddirektora nozīmēta un valdes apstiprināta persona.
  1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz 2 (diviem) gadiem.
  2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
  3. Revidents:
   1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju,
   2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu,
   3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu,
   4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
  4. Revidents zaudē savu statusu, ja:
   1. biedrs, kuru pārstāv revidents, izstājas no Biedrības;
   2. biedrs, kuru pārstāv revidents, atsauc savu pilnvarojumu vai izbeidzas tiesiskās attiecības, kas pastāvējušas starp Biedrības biedru un revidentu;
   3. revidents atsakās no revidenta pienākumu pildīšanas.
  5. Gadījumā, ja revidents zaudē savu statusu, valdei ir tiesības līdz nākamajai biedru sapulcei apstiprināt jaunu revidentu, lai nodrošinātu revidenta funkciju izpildi un ziņošanu biedru sapulcei.
  6. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.
  7. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
  1. Zāļu reklamēšanas ētikas komisija darbojas atbilstoši biedrības un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas apstiprinātajam Zāļu reklamēšanas prakses ētikas kodeksam, tā pielikumiem un citiem Biedrības un komisijas apstiprinātiem dokumentiem.
  2. Zāļu reklamēšanas ētikas komisijas priekšsēdētāju apstiprina Biedrības valde un 3 (trīs) komisijas locekļus uz 2 (diviem) gadiem ievēl biedru sapulce.
  3. Zāļu reklamēšanas ētikas komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par informācijas aprites nodrošināšanu ar Biedrību.
  4. Zāļu reklamēšanas ētikas komisijas loceklis zaudē savu statusu, ja:
   1. biedrs, kuru pārstāv Zāļu reklamēšanas ētikas komisijas loceklis, izstājas no Biedrības;
   2. biedrs, kuru pārstāv Zāļu reklamēšanas ētikas komisijas loceklis, atsauc savu pilnvarojumu vai izbeidzas tiesiskās attiecības, kas pastāvējušas starp Biedrības biedru un attiecīgo komisijas locekli;
   3. Zāļu reklamēšanas ētikas komisijas loceklis atsakās no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
  5. Gadījumā, ja Zāļu reklamēšanas ētikas komisijas loceklis zaudē savu statusu, valdei ir tiesības līdz nākamajai biedru sapulcei apstiprināt jaunu komisijas locekli, lai nodrošinātu komisijas funkciju izpildi.
  1. Biedrības līdzekļi sastāv no iestāšanās maksas, biedru naudas, ziedojumiem un citiem ienākumiem, kuri ar likumu nav aizliegti.
  2. Biedru naudas un iestāšanās maksas lielumu nosaka biedru sapulce.
  3. Biedrības naudas līdzekļi glabājas bankas iestādēs.
  4. Biedrības pārvaldes institūcijām obligāti jāievēro ziedojumu izlietošanas mērķis, ja tas norādīts.
  5. Brīvos līdzekļus Biedrība uz laiku var izmantot vērtspapīru iegādei.
  6. Ar saviem līdzekļiem un mantu Biedrība ir tiesīga veikt visus likumdošanā paredzētos civiltiesiskos darījumus.
  1. Biedrības darbība izbeidzas ar:
   1. biedru sapulces lēmumu;
   2. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram;
   3. ar tiesas nolēmumu.
  2. Biedrības likvidāciju veic biedru sapulces iecelts likvidators, ja biedru sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi. Biedru sapulce nosaka likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību. Par likvidatoru var būt rīcībspējīga fiziskā persona ar dzīvesvietu Latvijā.
 2. Skolas iela 3, Rīga,
  Latvija, LV-1010