Latvijas Ārstu biedrība un zāļu ražotāji ir pilnveidojuši ārstu un industrijas sadarbības ētiskos aspektus 

30. jūnijs, 2022
image

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) kopā ar zāļu ražotāju organizāciju pārstāvjiem ir pilnveidojuši ārstu un zāļu ražotāju savstarpējās sadarbības ētiskos aspektus, kas jau ilgu gadu garumā Eiropā balstās Eiropas Farmācijas industriju un asociāciju federācijas (EFPIA) ētikas un atklātības kodeksos un Latvijā ir atjaunoti kopš 2020. gada decembra. Kopš 2016. gada visa informācija par veselības aprūpes profesionāļu sadarbību ar zāļu ražotāju pārstāvjiem Latvijā tiek publiskota un pieejama ikvienam iedzīvotājam Veselības inspekcijas interneta mājaslapā www.vi.gov.lv. 

Tā kā Latvijā kopš 2020. gada decembra ir atjaunināts industrijas ētikas normu kopums, to kopš šī gada pavasara aktualizēja arī LĀB eksperti sadarbībā ar Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociāciju (LPMA). Arī ārstu un pētnieku sadarbība ar zāļu industriju balstās EFPIA Prakses kodeksa principos, uz kuru pamata veidoti valstu nacionālie kodeksi, tostarp atjauninātais SIFFA un LPMA Labas prakses un ētikas kodekss Latvijā. Kodeksu atbalsta arī Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācijas Latvijā (BRAL) biedri, bet ētikas ievērošana ir saistoša ikvienam EFPIA biedram Latvijā.  

Kodekss attiecas uz zāļu reklamēšanu, datu atklātību un sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem, kā arī sadarbību ar veselības aprūpes organizācijām un pacientu organizācijām, par kuru SIFFA un LPMA biedri ir vienojušies, lai nodrošinātu minēto darbību atbilstību visstingrākajām ētikas, profesionālisma un atbildības prasībām.

Kodeksa atjaunināšanas pamatā ir iepriekšējo trīs kodeksu – ētikas kodeksa, atklātības kodeksa un sadarbības ar pacientu organizācijām kodeksa konsolidācija vienā dokumentā ar mērķi vienkāršot koncepciju un tās izpratni (vienotas definīcijas, nedublēšanās, noteikumu atjaunināšana) un nodrošināt atbilstību jaunajai IFPMA Ētikas hartai.

 

Izmantojot e4ethics platformu, EFPIA veic veselības aprūpes profesionāļiem paredzēto Eiropas starptautisko konferenču uzraudzību un šo pasākumu ētikas u.c. kritēriju atbilstību EFPIA Prakses kodeksam. 

LĀB regulāri informē savus biedrus par galvenajiem Kodeksa principiem. Arī 9. Latvijas Ārstu kongresā, kas norisināsies šoruden no 21. līdz 24. septembrim, notiks  diskusija par ārstu un zāļu ražotāju sadarbības ētiskajiem principiem kā pamatu pacientu uzticēšanās vairošanai Latvijas veselības aprūpei.

Svarīgākie Kodeksa un sadarbības principi ir: 

VISSVARĪGĀKIE IR PACIENTI. Industrija tiecas panākt, lai viss veiktais būtu pacientu interesēs un nāktu viņiem par labu. Galvenais ieguldījums sabiedrības labā ir kvalitatīvu zāļu ražošana un šo zāļu pareizas un racionālas lietošanas veicināšana veselības aprūpē.

GODPRĀTĪGA RĪCĪBA. Sadarbojoties ar iesaistītajām personām un pusēm, industrija rīkojas atbildīgi un veic visu iespējamo, lai saziņa ar tām būtu precīza, pārdomāta un pamatota. Industrija uzņemas atbildību par saviem lēmumiem, rīcību un sadarbību ar citām pusēm un mudina citus ievērot tikpat stingras ētikas normas. 

CIEŅA. Būt atklātiem un atsaucīgiem pret iesaistītajām pusēm un saglabāt konstruktīvu attieksmi, savstarpēju cieņu un vēlmi mācīties. 

ATKLĀTĪBAS PRINCIPS. Industrija publisko informāciju par savu darbību un sadarbību ar citām pusēm un mudina iesaistītās puses rīkoties tikpat atklāti. 

Kopš 2016. gada visa informācija par veselības aprūpes profesionāļu sadarbību ar zāļu industrijas pārstāvjiem Latvijā tiek publiskota un pieejama ikvienam iedzīvotājam, bet kopš 2020. gada – tā ir atrodama vienīgi Veselības inspekcijas interneta mājaslapā www.vi.gov.lv . Datu publiskošana Latvijas normatīvajos aktos ir harmonizēta ar jaunā EFPIA Prakses kodeksa prasībām un ir saistoša visiem zāļu ražotājiem.