Jautājumi un atbildes

Atbildi uz šo jautājumu sniedz:
– punkts 1.6: “1.6. Viesmīlība nedrīkst ietvert izklaides pasākumu (piemēram, sporta vai atpūtas pasākumu) sponsorēšanu un organizēšanu.
– V.nodaļa, kas izslēdz “izklaidi”, t.sk., 10.punkts:
“10. Latvijā var piedāvāt šādu viesmīlību:
10.1. uzturēšanos pasākuma vietā;
10.2. ēdināšanu;
10.3. transportu līdz pasākuma norises vietai un atpakaļ.”

Sponsorēt – Materiāli pabalstīt, finansēt (kādu pasākumu, organizāciju u. c.). (Avots – Svešvārdu vārdnīca)
Atbildi uz šo jautājumu sniedz punkts 4.2:
4. Ir atļauts sponsorēt:.
4.2. tikai tādas lietas un pasākumus, kuriem ir zinātnisks un/vai medicīnisks mērķis un kas nepastarpināti veicina un uzlabo pacientu aprūpi;
4.3. sponsorējums nedrīkst dot personisku labumu sponsorējuma saņēmēja pārstāvjiem;
4.4. sponsorēšana nedrīkst būt saistīta ar attiecīgās firmas medikamentu izrakstīšanu. sponsorēšana – atbalsts pasākumam ar zinātnisku vai medicīnisku mērķi.
Ziedojums – Tas, kas labprātīgi dots (parasti labdarīgā nolūkā). Ziedojumus attiecināms uz bērnu namiem, patversmēm un līdzīgiem mērķiem.

Ja ārsts ir pašnodarbināta persona – tad nē. Ja prakse ir reģistrēta kā juridiska persona – tad jā.
Latvijas Civillikuma 1407.pants sniedz juridiskas personas uzskaitījumu: par juridiskām personām atzīstamas valsts, pašvaldības, personu apvienības, iestādes, nodibinājumi un lietu kopības, kurām piešķirta juridiska personība. Ne Civillikumā, ne arī citā likumā vai citā normatīvajā aktā nav sniegta juridiskas personas definīcija. Neviens likums nesniedz juridiskas personas pazīmes. Civillikuma 1407.pants sniedz tikai juridisku personu uzskaitījumu, kas savukārt satur nedefinētus apzīmējumus “nodibinājums”, “lietu kopība” un “juridiskas personības” piešķiršana.

Priekš ārsta minētais, bet ne jebkura konference, seminārs utt..
“6.1. dalībnieks tieši pārstāv to nozari vai nozares, kas atbilst pasākuma tēmai;
6.2. dalībnieks var nodrošināt pasākumā iegūto zināšanu turpmāku izmantošanu praksē.”

Atbilde uz šo jautājumu ir VID kompetencē.

Piemēram: speciālista mutisks atzinums uz zinātnisku jautājumu.
Jānoslēdz līgums un jāparaksta pieņemšanas-nodošanas akts.
Jautājums – kā tieši noformējami dokumenti – nav AFA kompetencē (ir jāvēršas pie attiecīgās jomas konsultantiem).