Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Aktualitātes > Zāļu ražotāji sniedz priekšlikumus veselības ministrei kompensācijas zāļu sistēmas pilnveidei, 21.12.2016. Drukāt
Zāļu ražotāji sniedz priekšlikumus veselības ministrei kompensācijas zāļu sistēmas pilnveidei

Nolūkā uzlabot ārstēšanas rezultātus un pacientu pieejamību inovatīvām zālēm, tādējādi sniedzot ieguldījumu valsts ekonomikā, būtiski mainīt valsts apmaksāto jeb kompensējamo zāļu sistēmas filozofiju – no līdzekļu tērēšanas īstermiņā (viena budžeta gada ietvaros) uz investīcijām mūsdienīgās zālēs efektīvas ārstēšanas nodrošināšanai ilgtermiņā – trešdien, 2016.gada 21.decembrī uzsvēra SIFFA valde, tiekoties ar veselības ministri Andu Čakšu. Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka veselības aprūpes sistēmai jādarbojas pacientu interesēs.

Lai attīstītu veselības aprūpes sistēmu pacientu interesēs, SIFFA sniedza konkrētu priekšlikumu, kas saistīts ar kompensējamo zāļu sistēmas pilnveidi, ilgtspējas un caurskatāmības uzlabošanu. Proti, uzsākt kopīgu darbu, lai izvērtējot un iekļaujot zāles kompensējamo zāļu sarakstā, plašāk vērtētu ieguvumus pacientam un valstij jeb veiktu veselības tehnoloģiju novērtējumu (Health Technology Assessment, HTA). Tas nozīmē salīdzināt ne tikai jaunā medikamenta cenu ar līdz šim lietoto (kompensēto) zāļu cenu, bet vērtēt arī ieguvums no citu tiešo un netiešo izmaksu samazināšanās ilgākā laika periodā – neatliekamās palīdzības un hospitalizācijas izmaksām, kā arī slimības un invaliditātes pabalstiem. Arī Pasaules Bankas “Kvalitātes nodrošināšanas pārskatā” Latvijai ieteikts izveidot nacionālo HTA sistēmu, kas ir gan viens no veselības aprūpes kvalitātes sistēmas elementiem, gan iespēja efektīvākai valsts budžeta līdzekļu izmantošanai un veselības aprūpes rezultātu uzlabošanai; to apliecina arī citu Eiropas valstu prakse.

Līdzīgus rezultātus apliecina arī SIFFA pētījums, kur izmantojot HTA pamatprincipus, secināts, ka savlaicīga efektīvāku (inovatīvāku) zāļu apmaksa un pieejamība nodrošina gan labāku ārstēšanas rezultātu, gan ekonomisko ieguvumu valsts budžetam. Piemēram, efektīvāku zāļu savlaicīga pieejamība un kompensācija par 10% lielākam augsta asinsspiediena pacientu skaitam nekā pašlaik, ik gadu var novērst teju 200 koronārās sirds slimības gadījumu, vairāk nekā 100 infarktu, teju 120 insultu un vairāk nekā 20 masīvās asiņošanas gadījumu. Efektīvākai augsta asinsspiediena zāļu apmaksai gadā papildus nepieciešamas 1,38 miljoni eiro investīcijas, kas ilgtermiņā ik gadu valsts budžetam nodrošinātu 2,39 miljonus eiro ieguvumu (samazinās izmaksas, ko rada izdevumi par slimnieku aprūpi, hospitalizāciju, darba nespēju, invaliditāti). Līdzīgus aprēķinus SIFFA veikusi un jau iepriekš iesniegusi Veselības ministrijai par vēl vairākām slimībām, kurām trūkst efektīvu kompensējamo zāļu vai to kompensācija ir ļoti nepilnīga.

SIFFA uzaicināja ministri uz pasākumu par HTA un šīs sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā, kas plānots nākamā gada februārī. Seminārs tiek rīkots SIFFA, Veselības ministrijas, Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA) un Latvijas Zinātņu akadēmijas 2015.gada jūnijā parakstītā Nodomu protokola ietvaros. Šī protokola mērķi ir tieši saistīti ar Latvijas veselības aprūpes sistēmas darbības rezultātu uzlabošanu ilgtermiņā: pacientu pieejamības veicināšana inovatīvām zālēm; kompensējamo zāļu budžeta un uz rezultātu vērstas kompensācijas sistēmas attīstība u.c.
Tikšanās laikā SIFFA sniedza vēl vairākus priekšlikumus, lai pilnveidotu kompensējamo zāļu sistēmu un veicinātu pieejamību mūsdienīgākām zālēm. Proti, kompensācijas zāļu budžetā iezīmēt atsevišķu apakšprogrammu inovatīvajām zālēm, ko veidotu zāļu ražotāju atpakaļmaksājumi (clawback), atbilstoši ražotāju un valsts līgumiem par finansiālā riska dalīšanu. Tas pacientiem pakāpeniski nodrošinātu pieejamību efektīvākai terapijai un labākus ārstēšanās rezultātus. Līdzīga sistēma jau vairākus gadus sekmīgi darbojas Lietuvā.

Savukārt saistībā ar bioloģiskajām zālēm, kas ir pastiprinātas uzraudzības medikamentu kategorija, SIFFA aicināja pilnveidot likumdošanu, kas regulē pieejamību šīm zālēm, regulē šo zāļu ienākšanas tirgū, pieejamības pacientiem, cenu veidošanas un kompensācijas nosacījumus. Izmaiņu mērķis saistīts ar to, lai ik pa trijiem mēnešiem aptieku līmenī nemainītu pacientiem bioloģisko zāļu terapiju nemedicīnisku iemeslu, kā arī, lai līdzīgi kā citās Eiropas valstīs šo medikamentu nozīmēšana būtu ārstu kompetencē. Tas nodrošinātu bioloģisko zāļu terapijas efektivitāti, drošību un izsekojamību.   

Šobrīd salīdzinoši sekmīgi Latvijā tiek izmantoti un darbojās finansiālās līdzdalības līgumi, kas ieviesti pēc SIFFA iniciatīvas, sadarbojoties ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu (NVD) pērn parakstītā Nodomu protokola ietvaros. Šie līgumi pacientiem nodrošina labāku pieejamību efektīvākām zālēm. Tajā pašā laikā līgumi būtu jāattīsta un jāpilnveido, radot elastīgākus piekļuves mehānismus plašākam diagnožu un zāļu lokam, pacientiem ar retām slimībām, kā arī jārisina individuālās kompensācijas jautājumi, jāpadara vienlīdzīgāka valsts un ražotāja atbildība (šobrīd riski un atbildība līgumu neizpildes gadījumā, kas noslēgts starp ražotāju un NVD, jāuzņemas tikai ražotājiem).

SIFFA īsumā informēja arī par zāļu ražotāju kopīgi ar sadarbības partneriem paveikto, lai Latvijā no 2019.gada ieviestu Viltoto zāļu direktīvu. Šo darbību mērķis ir nodrošināt sabiedrības un pacientu vienotu aizsardzību pret viltotām zālēm visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs un nepieļaut viltotu zāļu nonākšanu apritē. Tieši šonedēļ noslēdzies pirmais posms – iesaistītie partneri panākuši vienošanos par sistēmas ieviešanas un darbības pamatprincipiem, kā arī sadarbojoties Latvijā pārstāvētajām zāļu ražotāju, zāļu lieltirgotāju, zāļu paralēlā importa un aptieku organizācijām, nodibināta Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija. Tā turpmāk nodarbosies ar direktīvas tālāku ieviešanas nodrošināšanu Latvijā.

Noslēgumā tika pārrunāts arī par atklātības principiem un to attīstību zāļu ražotāju un veselības aprūpes speciālistu / organizāciju starpā. SIFFA uzsvēra, ka šis gads bija pirmais, kad visiem zāļu ražotājiem bija jāsniedz informācija par sadarbību Veselības inspekcijā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem), bet SIFFA un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas biedriem jāziņo arī plašāk atbilstoši nozares Atklātības kodeksam. Kopumā pirmais gads aizvadīts sekmīgi un puses vienojās, ka atklātības principi starp zāļu ražotājiem un veselības aprūpes nozari jāstiprina.


Par SIFFA: rūpējoties par inovatīvām zālēm, SIFFA Latvijā darbojas jau 20 gadus un apvieno 18 pasaules vadošos zāļu ražotājus, kas pēta medikamentus, investē to attīstībā. SIFFA ir atklāta, brīvprātīga sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir uzlabot veselības aprūpes kvalitāti, paaugstināt ārstu, farmaceitu un iedzīvotāju izglītības un zināšanu līmeni, kā arī sekmēt zāļu ražotāju darbību Latvijā.
Papildu informācijai:
Agnese Korbe
SIFFA izpilddirektore
siffa@siffa.lv, 29110062