Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Aktualitātes > Solis uz vēl lielāku atklātību zāļu ražotāju sadarbībā ar veselības aprūpes organizācijām un profesionāļiem, 30.06.2016. Drukāt
Solis uz vēl lielāku atklātību zāļu ražotāju sadarbībā ar veselības aprūpes organizācijām un profesionāļiem, 30.06.2016.

2016.gada 30.jūnijā Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA), Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) un Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācijas Latvijā (BRAL) dalīborganizācijas pirmo reizi saskaņā ar Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA) Atklātības kodeksu (EFPIA Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organisations) ir publiskojušas datus par finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko tās sniegušas veselības aprūpes organizācijām (VAO) un veselības aprūpes profesionāļiem (VAP) 2015.gadā.


Dati atspoguļo gan konkrētus atbalsta saņēmēju nosaukumus (organizāciju gadījumā) un vārdus (speciālistu gadījumā), gan arī finansējuma mērķi – piemēram, ziedojumus un grantus (organizāciju gadījumā) un atlīdzību par lekcijām zinātniski izglītojošos pasākumos un/vai to vadību, zinātniskām konsultācijām, dalību konsultatīvajās padomēs un klīniskajos pētījumos (speciālistu gadījumā). Dati ir pieejami konkrēto zāļu ražotāju mājas lapās un/vai SIFFA un LPMA tīmekļa vietnēs, un turpmāk to publiskošana ir paredzēta ik gadu.

Atklātības kodekss
ir EFPIA jaunākā iniciatīva tās konsekventi īstenotajā farmaceitiskās industrijas ētikas standartu un atklātības nepārtrauktajā pilnveidē, un šī normatīvā dokumenta  nosacījumi ir saistoši visām EFPIA dalīborganizācijām. Tā mērķis ir sniegt sabiedrībai detalizētu un precīzu priekšstatu par nozares un VAO un VAP sadarbības pamatotību, godīgumu un caurskatāmību.* Turklāt, pēc SIFFA un LPMA iniciatīvas, daļa Atklātības kodeksa prasības jau iekļautas Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus" un šos datus zāļu ražotāji jau martā iesniedza Veselības inspekcijā (VI) un tie pieejami VI mājas lapā.

Anda Blumberga, SIFFA valdes priekšsēdētāja: "Pēc savas iniciatīvas, nodrošinot vēl lielāku caurskatāmību jau tā iepriekš strikti un ilgstoši regulētajās attiecībās ar veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām, mēs kārtējo reizi praksē apliecinām savu gatavību un vēlmi pacientu interešu vārdā  tās veidot vēl profesionālākas un efektīvākas. Zāļu ražotāju un veselības aprūpes speciālistu sadarbības pamats un būtība ir zināšanu un pieredzes apmaiņa, bez kuras nav iedomājama pacientu aprūpes un ārstēšanas pilnveide, viņu dzīves kvalitātes un dzīvildzes rādītāju uzlabošana."

Egils Einārs Jurševics, LPMA valdes priekšsēdētājs: "Mēs ļoti labi apzināmies un respektējam, ka sabiedrības prasības attiecībā pret atklātību vispār un veselības aprūpē – jo īpaši, krasi pieaug. Zāļu ražotāju un veselības aprūpes speciālistu, organizāciju sadarbības datu publiskošana ir tam nepārprotams pierādījums, kā arī vienlaikus apliecinājums mūsu vēlmei padarīt šīs sadarbības nepieciešamību un būtību daudz izprotamāku un skaidrāku – kā pacientiem, tā arī visai sabiedrībai."

Ņemot vērā to, ka Atklātības kodeksa gadījumā informācijas publiskošanu nosaka sabiedriskas organizācijas izstrādāts dokuments (nevis likums), saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma atbilstošajiem pantiem, tā var notikt tikai ar personas piekrišanu. Tādēļ zāļu ražotāji no VAP jau laikus saņēma rakstiskus apstiprinājumus, kuros datu publiskošana atļauta dažādi – kā individuālā, tā apvienotā kārtībā. Farmācijas uzņēmumiem ir pienākums respektēt šo mediķu izvēli – informēta lēmuma rezultātu, tāpēc datu detalizētības līmenis dažādos gadījumos var atšķirties. Individuālā kārtībā publiskota  informācija nozīmē detalizētas ziņas par finansiālo atlīdzību konkrētam VAP, piemēram, autoratlīdzību par noteiktiem pakalpojumiem un konsultācijām – līdzdalību zinātnisku pasākumu vadībā, nolasītām lekcijām  vai darbu  konsultatīvajās padomēs. Apvienotā kārtībā publiskotie dati sniedz informāciju tikai par kopējo summu, ko par dažādiem pakalpojumiem zāļu ražotājs izmaksājis noteiktam VAP skaitam. Attiecībā par klīniskajiem pētījumiem Atklātības kodekss nosaka datu publiskošanu tikai apvienotā kārtībā, proti, norādot kopējo finansiālā un nefinansiālā atbalsta apjomu.

Jānis Siliņš, BRAL valdes loceklis: "Lielākā daļa veselības aprūpes speciālistu ir piekrituši datu publiskošanai individuālā kārtībā. Ceram, ka šī prakse ar laiku kļūs par ikgadēju pašsaprotamu pasākumu. Vienlaikus turpināsim veselības aprūpes speciālistiem sniegt nepieciešamos skaidrojumus, lai vairotu izpratni un atbildētu uz jautājumiem, ko sākotnēji var radīt jebkuras jaunas iniciatīvas ieviešana."

30.jūnijā publiskotie dati ietver kā martā (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus") publiskoto, tā arī līdz šim nepubliskotu informāciju (piemēram, autoratlīdzību par darbu konsultatīvajās padomēs vai zinātnisku pasākumu vadību). Autoratlīdzību summas ir norādītas bruto skaitļos. Katrs zāļu ražotājs savā mājas lapā publicējis arī apkopojumu par metodoloģiju, kas izmantota datu sagatavošanai un publiskošanai. Šī metodoloģija ir būtiska un neatņemama informācijas par sniegto atbalstu sastāvdaļa.

Dati pieejami gan zāļu ražotāju, gan tos apvienojošo organizāciju mājas lapās. SIFFA biedru informācija atrodama: http://www.siffa.lv/section/show/212, LPMA: http://www.lpma.lv/index.php?parent=5479 un BRAL biedru mājas lapās.

Infografika par Atklātības kodeksu: šeit.

* Atbilstoši MK noteikumu Nr. 378 ”Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” prasībām, visi Latvijā darbojošies farmācijas uzņēmumi par 2015. gadā sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu veselības aprūpes organizācijām, biedrībām un asociācijām iesniedza datus VI jau šā gada 30. martā. Zāļu ražotāji ir rosinājuši Veselības ministriju, lai turpmāk dati, kas jāpublisko atbilstoši gan MK noteikumu, gan Atklātības kodeksa prasībām, nonāktu atklātībā vienā laikā.

Par SIFFA: rūpējoties par mūsdienīgu un inovatīvu zāļu pieejamību, SIFFA Latvijā darbojas jau 20 gadus un apvieno 19 biedrus – pasaulē vadošos uzņēmumus, kas izstrādā un ražo zāles, kā arī veic pētījumus un investē zāļu attīstībā. SIFFA ir atklāta, brīvprātīga sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un mūsdienīgu (inovatīvu) zāļu pieejamību, paaugstināt sabiedrības zināšanas par kvalitatīvu veselības aprūpi un sekmēt zāļu ražotāju darbību Latvijā.

Par LPMA: LPMA ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 2003.gadā un apvieno vadošos Latvijā strādājošos patentbrīvo medikamentu ražotājus. LPMA darbības mērķis ir veicināt patentbrīvo medikamentu pieejamību Latvijā, sekmējot izmaksu efektīvu zāļu izmantošanu kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanai pēc iespējas lielākam skaitam pacientu, kā arī augstu ētikas normu ievērošanu nozarē. Šobrīd asociācijā ir 13 biedri − Latvijas zāļu ražotāji un ārvalstu farmācijas kompāniju pārstāvniecības, kuru kopējais apgrozījums veido 21 % no visa Latvijas farmācijas tirgus apgrozījuma. Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras datiem 2015.gadā LPMA biedri pārstāvēja 48% no visa patentbrīvo medikamentu pārdošanas apjoma Latvijā.

Par BRAL: BRAL izveidota 2012.gadā. Asociācijas galvenais darbības mērķis ir nodrošināt biofarmācijas nozares attīstību Latvijā un veicināt inovatīvu un efektīvu risinājumu izmantojumu veselības aprūpē, ieviešot klīniskajā praksē jaunākās paaudzes zāles un tehnoloģijas. BRAL aktīvi piedalās diskusijās, kas saistītas ar Latvijas farmācijas nozarei svarīgiem jautājumiem.


Papildu informācija:
Agnese Korbe, SIFFA izpilddirektore, siffa@siffa.lv, 29110062
Egils Einārs Jurševics, LPMA valdes priekšsēdētājs, egils.jursevics@grindeks.lv, 29217239
Sandris Sabajevs, BRAL pārstāvis, sandris.sabajevs@roche.com, 22087726